KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

“Akdeniz Mahallesi Şehit Fethi Bey Caddesi No:77 Kat:1 Pasaport-Konak/İZMİR” adresinde faaliyet gösteren Psikolog Öykü Tekiner; kişisel verilerinizin güvenliğine ve mahremiyetine oldukça önem vermekte ve kişisel verilerinizi işlemek ve muhafaza etmek için mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır. Kişisel verileriniz; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili mevzuat kapsamında, “Veri Sorumlusu” sıfatıyla aşağıda açıklanan kapsamda işlenmektedir.

İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni (Aydınlatma Metni), KVKK’nın “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi uyarınca hazırlanmış ve sizi en şeffaf şekilde bilgilendirme amacıyla düzenlenmiştir. Aydınlatma Metni’nde “Kişisel Verileriniz” için yapılan genel açıklamalar, “Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizi” de kapsamaktadır.

1. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

Yukarıda detaylı bilgileri verilmiş olan Psikolog Öykü Tekiner; gerçek kişi psikolojik danışanlarına ait kişisel verilerin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve sair mevzuat hükümlerine uygun şekilde korunmasını ve işlenmesini amaçlamaktadır.

2. Edinilen Kişisel Veriler, Kişisel Veri Edinmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Psikolog Öykü Tekiner’in gerçek kişi psikolojik danışanı olmanız sebebiyle tarafınıza sunduğumuz psikolojik danışmanlık hizmetlerinin hukuka ve mevzuata uygun şekilde yürütülmesi için; 1219 sayılı Tababet Kanunu, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Kanunu, Sağlık Meslek Mensupları ile Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelik, Psikologlar için Meslek Etik Kuralları ve diğer mevzuatta öngörülen yükümlülükler nedeniyle edinilmesi ve işlenmesi gerekli ve zorunlu olan, kişisel veri sahibi olarak sizin herhangi bir kanalla sözlü ve/veya yazılı beyanlarınız, internet sitemizde beyan etmiş olduğunuz bilgileriniz ile ibraz etmiş olduğunuz her türlü bilgi ve belge vasıtasıyla edindiğimiz ve işlediğimiz kişisel verileriniz, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere şu şekildedir:

 • Kimlik Bilgileriniz
 • İletişim Bilgileriniz
 • Finans Bilgileriniz (Psikolojik Danışmanlık Ücreti Ödemeleri Kapsamında İşlenmektedir.)
 • Sağlık Bilgileriniz
 • Irk ve Etnik Köken, Siyasi Düşünce, Felsefi İnanç, Din, Mezhep ve Diğer İnanç Bilgileriniz ile Cinsel Hayata İlişkin Bilgileriniz Gibi Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz (Özel nitelikli kişisel veriler; psikolojik danışmanlık hizmeti sırasında psikolojik danışanın gerekli görmesi halinde beyan etmesi nedeniyle edinilen bilgiler olup, yalnızca ve yalnızca psikolojik danışmanlık hizmetinin gerektiği şekilde yerine getirilmesi için kullanılmakta ve sadece psikolojik danışanın beyan ettiği bilgilerden ibaret olmaktadır. Sayılan özel nitelikli kişisel veriler hiçbir üçüncü kişi ve kurumla kesinlikle paylaşılmamaktadır.)

3. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Psikolog Öykü Tekiner’e herhangi bir kanalla sözlü ve/veya yazılı olarak ve internet sitemiz aracılığıyla bildirdiğiniz/bildireceğiniz kişisel verileriniz ile psikolojik danışmanlık hizmetlerinin sunulması esnasında edinilen kişisel verileriniz; sunduğumuz psikolojik danışmanlık hizmetlerinin hukuka ve mevzuata uygun şekilde gerektiği gibi yürütülmesi kapsamında, sayılanlarla sınırlı olmamak kaydıyla aşağıdaki amaçlarla, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirlenen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak tarafımızca “Veri Sorumlusu” sıfatıyla işlenebilecektir:

 • Psikolojik danışmanlık hizmetinin sunulabilmesi için,
 • Sunulan psikolojik danışmanlık hizmetinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi ile talep ve şikayetlerin takibi için,
 • Randevu gününün belirlenmesi ve iletişim sağlanabilmesi için,
 • Sunulan psikolojik danışmanlık hizmeti kapsamında mesleki saklama ve arşiv faaliyetleri için,
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülebilmesi için,
 • Acil durum yönetimi ve bilgi güvenliği süreçlerinin sağlanabilmesi için,
 • İnternet sitesi veri tabanının işletilmesi ve geliştirilmesi için,
 • Psikolojik danışmanlık hizmeti faaliyetlerinin mevzuata uygun şekilde yürütülebilmesi için,
 • Sözleşmelerin düzenlenmesi ve yerine getirilmesi için,
 • Yasal olarak zorunlu hallerde yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi için.

Aydınlatma Metni ile Psikolog Öykü Tekiner tarafından yürütülen faaliyetlerin KVKK’nın 4. maddesinde yer alan ilkelerle uyumlu olarak sürdürülmesi ve geliştirilmesi benimsenmiştir.

Bu kapsamda kişisel verileriniz; doğruluğu ve en güncel hali korunarak, işlenmelerini gerektiren belirli, açık ve meşru amaçlar çerçevesinde ve bu amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak kaydedilebilecek, depolanabilecek ve gerektiğinde yeniden düzenlenebilecek, sınıflandırılabilecek, ilgili mevzuatta öngörülen ve işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar hem dijital hem de fiziki ortamda muhafaza edilebilecek, yasal olarak bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan makam, merci ve kurumlar ile paylaşılabilecek, KVKK’nın öngördüğü şartlarda gerektiğinde yurt içindeki 3. kişilere aktarılabilecek, KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebilecek ve KVKK’da sayılan diğer işlemlere tabi tutulabilecektir.

Psikolog Öykü Tekiner, kişisel verilerinizi işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar doğrultusunda işleyecektir. Kişisel verilerinizin işlenme amaçlarında herhangi bir değişiklik olması halinde, ilgili değişiklik tarafınıza bildirilecek ve ilgili değişiklik hakkında tarafınızdan ayrıca onay alınacaktır.

4.  Kişisel Verilerinizin 3. Kişilere Aktarılması

Kişisel verileriniz bakımından, yasal yükümlülükler ile Psikolog Öykü Tekiner tarafından sunulan psikolojik danışmanlık hizmetlerinin mevzuata uygun şekilde yürütülmesi kapsamındaki hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla; kişinin kendisine veya başkalarına zarar vermesinin kuvvetle muhtemel olduğu hallerde ve diğer yasal zorunluluk hallerinde psikologların mesleki yükümlülükleri gereği psikolojik danışanın kimlik, iletişim, finans ve sağlık bilgileri, psikolojik danışanın açık rızası aranmaksızın psikolojik danışanın bilinen aile yakınlarına, velisine, vasisine, yasal temsilcisine ve/veya yasal olarak kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan makam, merci ve kurumlara KVKK’nın 8. maddesi doğrultusunda aktarılabilmektedir.

Bununla birlikte; ırk ve etnik kökene, siyasi düşünceye, felsefi inanç, din, mezhep ve diğer inançlara ve cinsel hayata ilişkin bilgiler gibi özel nitelikli kişisel veriler, yukarıda sayılan şartlar gerçekleşse dahi gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarına ve dahi aile yakınlarına hiçbir şekilde aktarılmamaktadır.

Ayrıca KVKK’nın 9. maddesi doğrultusunda özel nitelikli kişisel veriler dahil olmak üzere kişisel verilerin yurt dışına aktarılmamaktadır.

5.  Kişisel Verilerinizin Güvenliğinin ve Gizliliğinin Sağlanması

Psikolog Öykü Tekiner, KVKK’nın 12. maddesine uygun olarak, işlemekte olduğu kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve kişisel verilerinize hukuka aykırı erişilmesini önlemek ve kişisel verilerinizin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Edindiğimiz kişisel verileriniz, KVKK hükümlerine aykırı şekilde başkalarına açıklanmamakta ve işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen kişisel veri işleme amaçlarımız dışında kullanılmamaktadır.

KVKK’nın 12. maddesi kapsamında Psikolog Öykü Tekiner tarafından, uygun kişisel veri güvenliği düzeyini temin etmeye yönelik alınan tedbirler aşağıdaki gibidir:

 • Kişisel verilere erişim, bilgi güvenliği, kişisel verilerin işlenmesi, kullanılması, güvenliği, saklanması ve imhası konularında kurumsal politikalar, prosedürler ve raporlamalar uygulanmakta,
 • Özel nitelikli kişisel veri güvenliğine yönelik prosedürler belirlenmekte ve uygulanmakta,
 • Kişisel veri sahiplerini aydınlatma yükümlülüğü yerine getirilmekte,
 • Kişisel veri içeren fiziksel ortamlara giriş çıkışlarla ilgili gerekli güvenlik tedbirleri alınmakta ve anahtar yöntemi uygulanmakta,
 • Edinilen ve işlenen kişisel veriler mümkün olduğunca azaltılmakta,
 • Kağıt yoluyla aktarılan kişisel veriler için ekstra güvenlik tedbirleri alınmakta ve ilgili evrak gizlilik dereceli belge formatında gönderilmekte ve gerektiğinde veri maskeleme yöntemi uygulanmakta,
 • İmzalanan sözleşmelerin veri güvenliği hükümleri içermesi sağlanmakta,
 • Kişisel veri işleyen üçüncü kişilerle gizlilik sözleşmeleri yapılmakta,
 • Bilişim sistemi teçhizatı, yazılım ve verilerin fiziksel ve dijital güvenliği için gerekli önlemler alınmakta ve bilişim sistemleri güncel halde tutulmakta,
 • Ağ güvenliği ve uygulama güvenliği sağlanmakta, bu kapsamda güvenlik duvarı ve güncel anti-virüs sistemleri kullanılmakta,
 • Hukuka aykırı işlemeyi önlemeye yönelik riskler belirlenmekte ve belirlenen risklere uygun idari ve teknik tedbirler alınmakta,
 • Saklama ve imha politikasına uygun imha süreçleri tanımlanmakta ve uygulanmakta,
 • Kişisel verilerin işlendiği elektronik ortamlarda güçlü parolalar kullanılmakta ve kişisel verilerin güvenli olarak saklanmasını sağlayan yedekleme programları kullanılmakta,
 • Hukuka aykırı veri işleme tespiti halinde ilgili veri sahibi kişiye ve Kişisel Verileri Koruma Kurumuna gecikmeksizin bildirim yapılmaktadır.

6.  Kişisel Verilerin Saklanması, Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonim Hale Getirilmesi

KVKK’nın 7. maddesi uyarınca; kişisel verilerin ilgili mevzuata uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler resen veya kişisel veri sahibi olarak sizin talebiniz üzerine Psikolog Öykü Tekiner tarafından silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

Bu kapsamda kişisel verilerinizin silinmesi ve yok edilmesi gerektiğinde, kişisel verileriniz fiziksel olarak imha edilir ve dijital veri tabanından güvenli biçimde silinir.

Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi ise; kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesini ifade eder.             Bu kapsamda özellikle bilimsel ve akademik faaliyetlerde kullanılmak üzere kişisel verilerinizin anonim hale getirilmesi gerektiğinde kişisel verileriniz; maskeleme, veri türetme, takma ad kullanma, toplulaştırma, veri karma gibi yöntemlerle Psikolog Öykü Tekiner tarafından herhangi bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek düzeyde anonimleştirilir.

Kişisel verileriniz, Psikolog Öykü Tekiner tarafından size sunulan psikolojik danışmanlık hizmetleri devam ettiği müddetçe ve herhalde 1219 sayılı Tababet Kanunu, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, Sağlık Meslek Mensupları ile Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuatta belirtilen yasal zamanaşımı süreleri gereği psikolojik danışmanlık hizmetlerinin sona ermesinden itibaren 5 yıl boyunca hem fiziksel hem de dijital ortamda muhafaza edilecektir. Ayrıca hukuki bir süreç işlediği takdirde, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu gereği kişisel verileriniz hukuki süreç sona erene kadar saklanır. İlgili mevzuatta belirtilen kişisel veri işleme sürelerinde ve/veya yasal zamanaşımı sürelerinde değişiklik olması halinde, belirlenen yeni süreler esas alınacaktır.

7.  Kişisel Veri Sahibinin Hakları

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca, Psikolog Öykü Tekiner’e başvurarak kişisel verileriniz hakkında aşağıdaki konulara ilişkin taleplerde bulunabilirsiniz:

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerinizin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri öğrenme,
 5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan düzeltme işleminin kişisel verilerinizin aktarıldığı 3. kişilere bildirilmesini isteme,
 6. Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan silme, yok etme ve anonimleştirme işlemlerinin kişisel verilerinizin aktarıldığı 3. kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme. 

Kişisel veri sahibi sıfatıyla, KVKK’nın uygulanmasıyla ilgili taleplerinizi yazılı olarak veya elektronik ortamda bizzat, “Veri Sorumlusu” Psikolog Öykü Tekiner’e iletebilirsiniz.

Size ulaşabileceğimiz her türlü irtibat bilginiz ile adınızı, soyadınızı, temel kimlik bilgilerinizi ve ıslak imzanızı içeren yazılı taleplerinizi, Psikolog Öykü Tekiner’in “Akdeniz Mahallesi Şehit Fethi Bey Caddesi No:77 Kat:1 Pasaport-Konak/İZMİR” adresine gönderebilirsiniz.

KVKK’nın uygulanmasıyla ilgili taleplerinizi, Psikolog Öykü Tekiner’in “psikolog@oykutekiner.com.tr” elektronik posta adresine dijital yolla da iletebilirsiniz.

Psikolog Öykü Tekiner; KVKK’nın 13. maddesine uygun olarak başvuru taleplerinizi, talebinizin niteliğine göre makul süre içerisinde ve en geç 30 gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak talebiniz doğrultusunda yapılacak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret tarafınızdan talep edilebilecektir. Başvuru talebinizin Psikolog Öykü Tekiner’in hatasından kaynaklanması halinde alınan ücret tarafınıza iade edilecektir.

Psikolog Öykü Tekiner tarafından, KVKK’nın uygulanmasıyla ilgili taleplerinizin kabulüne veya gerekçeli şekilde reddine yönelik cevap, tarafınıza yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirilecektir. KVKK’nın uygulanmasıyla ilgili talebinizin kabul edilmesi halinde talebinizin gereği yerine getirilecek, talebinizin reddedilmesi halinde ise ret gerekçeleri tarafınıza bildirilecektir.

8.  Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesine İlişkin Kişisel Veri Sahibi Açık Rıza Beyan Formu

Kişisel veri sahibi psikolojik danışan; Psikolog Öykü Tekiner ile paylaştığı kişisel verilerinin, veri sorumlusu sıfatıyla Psikolog Öykü Tekiner tarafından işlenmesi ile ilgili olarak, yukarıdaki Aydınlatma Metni içeriğini okuduğunu, anladığını ve işbu Aydınlatma Metni ile ilgili yeterli ve kapsamlı bir şekilde bilgilendirildiğini kabul ve beyan eder.

Kişisel veri sahibi psikolojik danışan; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili yasal mevzuat kapsamında, Aydınlatma Metninin “Edinilen Kişisel Veriler, Kişisel Veri Edinmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi” başlıklı “2” numaralı maddesinde belirtilen özel nitelikli kişisel veriler de dahil olmak üzere kişisel verilerinin; Aydınlatma Metninin “Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları” başlıklı “3” numaralı maddesinde belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere ve Aydınlatma Metninin “Kişisel Verilerin Saklanması, Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonim Hale Getirilmesi” başlıklı “6” numaralı maddesinde belirtilen süreler boyunca, KVKK’nın 4. maddesinde belirtilen “Genel İlkeler” ile KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen “Kişisel Verilerin İşlenme Şartları” hükümlerine uygun olarak, Psikolog Öykü Tekiner tarafından işlenmesine ve saklanmasına, kişisel verilerinin KVKK’nın 3. maddesinde tanımlandığı şekliyle anonim hale getirilmesi suretiyle bilimsel, istatistiki ve akademik faaliyetler kapsamında kamuoyu ile paylaşılmasına ve kamuoyuna aktarılmasına, Aydınlatma Metninin “Kişisel Verilerinizin 3. Kişilere Aktarılması” başlıklı “4” numaralı maddesinde belirlenen koşullar dahilinde gerektiğinde kişisel verilerinin işlenmek üzere yasal olarak yetkili makam, merci, kurum ve kuruluşlar ile yasal olarak yetkili aile yakınlarına, veliye, vasiye ve yasal temsilciye KVKK’nın 8. maddesinde belirtilen kişisel verilerin aktarılması şartları çerçevesinde aktarılmasına, Psikolog Öykü Tekiner tarafından bilgilendirici ve reklam içerikli telefon mesajı, e-posta, dijital veya yazılı bildirimlerin gönderilmesine, işbu Aydınlatma Metni’ne ve Açık Rıza Beyan Formu’na Okudum, anladım ve onaylıyorum”  butonuna basarak dijital onay vermek suretiyle kendi özgür iradesiyle açıkça rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder.

× Size nasıl yardım edebilirim?