Mükemmeliyetçilik Nedir? Türleri Ve Nedenleri Nelerdir?

Mükemmeliyetçilik Nedir? Türleri Ve Nedenleri Nelerdir?

Mükemmeliyetçilik, bireyin sürekli olarak en yüksek standartlara ulaşmayı hedeflediği, kusursuzluk arayışı içinde olduğu bir kişilik özelliğidir. Bu kişiler, genellikle başarının altında bir sonuç alındığında bu durumu başarısızlık olarak değerlendirirler. Ancak mükemmeliyetçilik sadece yüksek standartlar belirlemeyle sınırlı değildir; bu standartlara ulaşamama korkusu, sürekli bir öz-eleştiri ve başkalarının değerlendirmelerine aşırı duyarlılık da mükemmeliyetçilikle sıkça ilişkilendirilir.

Mükemmeliyetçiliğin Psikolojik ve Sosyolojik Boyutu

Psikolojik Boyutu: Mükemmeliyetçilik, psikolojik olarak bireyin kendisi, başkaları ve dünyaya dair algılarıyla yakından ilgilidir. Mükemmeliyetçi bireyler genellikle başarısız olma korkusu taşır, bu da onların aşırı kaygı, stres ve bazen depresyon yaşamalarına neden olabilir. Aynı zamanda, sürekli olarak kusursuzluk arayışı içinde olmak, özsaygının sarsılmasına ve öz-değersizlik duygularının artmasına yol açabilir. Bu nedenle, mükemmeliyetçilik bazen özsaygı sorunları, anksiyete bozuklukları veya obsesif kompulsif bozukluk gibi psikolojik rahatsızlıklarla ilişkilendirilir.

Sosyolojik Boyutu: Mükemmeliyetçilik, sosyolojik açıdan toplumsal beklentiler, kültürel değerler ve sosyal baskılarla da şekillenir. Örneğin, başarının ve mükemmel olmanın aşırı derecede özendirildiği toplumlarda, bireyler kusursuz olma baskısını daha yoğun hissedebilirler. Aynı şekilde, ebeveynlerin veya toplumun yüksek beklentileri, bireyin mükemmeliyetçi bir tutum geliştirmesine neden olabilir. Sosyal medya da mükemmeliyetçilik için bir katalizör olabilir; insanlar sürekli olarak mükemmel hayatlar, kusursuz bedenler ve başarı hikayeleriyle bombardımana tutulduğunda, gerçek dışı standartlar belirleme eğiliminde olabilirler.

Mükemmeliyetçilik Kavramının Tarihçesi

Mükemmeliyetçilik kavramı, tarihsel süreçte farklı kültürler ve dönemlerde değişik şekillerde karşımıza çıkmıştır. Antik Yunan’dan başlayarak, Rönesans dönemine, Endüstri Devrimi’nden modern topluma kadar mükemmeliyetçiliğin izleri sürülebilir.

 • Antik Yunan: Platon’un “idealar” kavramı, mükemmel ve kusursuz bir formun var olduğu düşüncesini barındırır. Aristoteles’in “Eudaimonia” (en yüksek iyiye ulaşma) kavramı da benzer şekilde mükemmeliyetçiliğin erken izlerini taşır.
 • Rönesans Dönemi: Bu dönem, bireyin yeteneklerini en üst düzeye çıkarma ve mükemmeliyeti arayışıyla tanınır. Leonardo da Vinci, Michelangelo gibi sanatçılar, eserlerinde mükemmel ve idealize edilmiş formu arayış içerisindedirler.
 • Endüstri Devrimi ve Modern Dönem: Endüstri Devrimi ile birlikte üretimde verimlilik ve kusursuzluk arayışı ön plana çıktı. Modern dönemde ise rekabetin artması, eğitimde ve iş hayatında daha yüksek standartların aranması mükemmeliyetçiliği daha da yaygınlaştırdı.

Farklı Kültürlerde Mükemmeliyetçilik

 • Doğu Asya Kültürleri: Özellikle Japonya ve Güney Kore gibi ülkelerde mükemmeliyetçilik, kültürel bir değer olarak kabul edilir. Bu ülkelerdeki eğitim sistemi ve iş hayatı, bireyleri sürekli olarak daha yüksek performans göstermeye teşvik eder.
 • Batı Kültürleri: Batı toplumlarında, özgünlük ve bireysellik teşvik edilse de, başarı ve rekabet kavramları da mükemmeliyetçiliğin artmasına neden olmuştur.
 • Orta Doğu ve İslam Kültürü: İslam’da “ihsan” kavramı, bir işi en güzel şekilde yapma anlamına gelir ve bu da mükemmeliyetçiliğe bir örnek olarak gösterilebilir. Ancak toplumsal beklentiler ve aile değerleri, bu kavramın nasıl yaşandığını şekillendirir.
 • Afrika ve Yerli Kültürler: Topluluk ve aidiyet duygusunun önemli olduğu bu kültürlerde mükemmeliyetçilik, bireysel başarıdan ziyade topluluğun iyiliği için en iyisini yapma şeklinde tezahür edebilir.

Mükemmeliyetçiliğin Türleri

Uyarıcı (Olumlu) Mükemmeliyetçilik

Uyarıcı mükemmeliyetçilik, bireyin kendi iç motivasyonuyla en iyi sonucu elde etmeye çalışmasıyla ilişkilidir. Bu tür mükemmeliyetçilik genellikle olumlu sonuçlar doğurur.

Özellikleri:

  • Hedeflere ulaşma konusunda olumlu bir motivasyon.
  • Başarısızlık karşısında pes etmeme ve azim.
  • Kişisel gelişim ve öğrenme odaklılık.

Engellileyici (Olumsuz) Mükemmeliyetçilik

Engellileyici mükemmeliyetçilik, bireyin sürekli olarak kendi standartlarını karşılayamama korkusu taşımasıyla ilişkilidir. Bu tür mükemmeliyetçilik genellikle kaygı, stres ve başarısızlık korkusuyla sonuçlanır.

Özellikleri:

  • Aşırı öz-eleştiri ve kendi standartlarını karşılayamama korkusu.
  • Başkalarının eleştirilerine aşırı duyarlılık.
  • Başarısızlık korkusu nedeniyle risk almaktan kaçınma.

Sosyal Mükemmeliyetçilik

Sosyal mükemmeliyetçilik, bireyin başkalarının kendi hakkında oluşturduğu olumlu izlenimi sürdürme arzusu taşımasıyla ilgilidir. Bu tür mükemmeliyetçilik, bireyin başkaları tarafından nasıl göründüğüne aşırı derecede odaklanmasına neden olur.

Özellikleri:

  • Başkalarının beklentilerini karşılamaya yönelik bir baskı hissi.
  • Sosyal onay ve takdir arayışı.
  • Başkaları tarafından eleştirilme veya reddedilme korkusu.

Diğer Mükemmeliyetçilik Türleri

 • Öz-İlişkilendirilmiş Mükemmeliyetçilik: Bireyin kendi hedeflerine ve standartlarına ulaşma konusundaki kendi beklentileridir.
 • Diğerleri-İlişkilendirilmiş Mükemmeliyetçilik: Bireyin, başkalarının kendisi için belirlediği standart ve beklentilere ulaşma arzusudur.

Mükemmeliyetçiliğin Nedenleri

Mükemmeliyetçiliğin nedenleri, bireyin kişilik yapısından sosyal çevresine, ailevi geçmişinden kültürel etkilere kadar geniş bir yelpazede incelenebilir. İşte mükemmeliyetçiliği tetikleyebilecek bazı ana nedenler,

Genetik ve Biyolojik Etkenler

Bireylerin mükemmeliyetçi eğilimler gösterme kapasiteleri, genetik ve biyolojik faktörlere de bağlıdır.

Özellikleri:

 • Bazı araştırmalar, mükemmeliyetçiliğin bazen aile üyeleri arasında benzerlik gösterdiğini, bu durumun genetik bir bileşenin olabileceğini öne sürmektedir.
 • Beyin kimyası ve yapısal farklılıklar, bireylerin mükemmeliyetçilik eğilimlerini nasıl deneyimlediğini etkileyebilir.

Aile ve Ebeveyn Tutumları

Bir bireyin aile ortamı ve ebeveynlerinin tutumları, mükemmeliyetçi davranışlarının şekillenmesinde önemli bir rol oynar.

Özellikleri:

 • Ebeveynlerin yüksek beklentileri ve sürekli başarı arayışı, çocuklarında mükemmeliyetçi eğilimlerin oluşmasına neden olabilir.
 • Sürekli eleştiri ve kusursuzluk arayışı, çocuğun kendi değerini başarısına dayandırmasına neden olabilir.

Kültürel ve Sosyal Etkenler

Toplumun ve kültürün değerleri, bireylerin mükemmeliyetçi eğilimlerini etkileyebilir.

Özellikleri:

 • Rekabetçi ve başarı odaklı toplumlarda, mükemmeliyetçilik daha yaygın olabilir.
 • Sosyal medyanın yükselişi, bireylerin kusursuz hayatlar ve başarılarla sürekli olarak karşılaşmasına neden olabilir, bu da mükemmeliyetçi standartların oluşturulmasına katkıda bulunabilir.

Kişisel Deneyimler ve Travmalar

Bireylerin yaşadığı kişisel deneyimler ve travmalar da mükemmeliyetçilik eğilimlerini etkileyebilir.

Özellikleri:

 • Özellikle çocukluk döneminde yaşanan olumsuz deneyimler, bireyin kusursuzluk arayışına yönlendirilebilir.
 • Önceki başarısızlıklar veya reddedilme deneyimleri, bireyin mükemmeliyetçilikle başa çıkmaya çalıştığı bir savunma mekanizması haline gelebilir.

Mükemmeliyetçilikle Başa Çıkma Yolları

Mükemmeliyetçilik Alışkanlıklarını Tanıma

Farkındalık, mükemmeliyetçiliğin üstesinden gelmek için ilk adımdır. Bireyin mükemmeliyetçi eğilimlerini ve bu eğilimlerin günlük yaşantısında nasıl tezahür ettiğini tanıması önemlidir.

Öneriler:

  • Günlük tutma: Mükemmeliyetçi düşünceleri, duyguları ve davranışları not almak.
  • Oto-refleksiyon: Hangi durumların mükemmeliyetçi reaksiyonları tetiklediğini belirlemek.
  • Geri bildirim almak: Yakın arkadaşlardan ve aileden mükemmeliyetçi davranışlar hakkında geri bildirim istemek.

Gerçekçi Beklentiler Belirleme

Mükemmeliyetçilik, genellikle gerçekçi olmayan yüksek beklentilere dayanır. Bu beklentileri tanımak ve onları daha gerçekçi olanlara dönüştürmek önemlidir.

Öneriler:

  • Kendi için belirlenen standartları gözden geçirme.
  • Başarının ne anlama geldiğini yeniden tanımlama.
  • Hedefleri belirlerken, ulaşılabilir ve ölçülebilir olmalarını sağlama.

Esneklik ve Kendine Şefkat Uygulamaları

Mükemmeliyetçilikle başa çıkmada, esnek olmak ve kendine karşı anlayışlı olmak kritik öneme sahiptir.

Öneriler:

  • Hataların ve başarısızlıkların, öğrenme fırsatları olarak görülmesini sağlama.
  • Kendi hatalarına ve eksikliklerine karşı şefkatli olma; herkesin mükemmel olma zorunluluğu olmadığını kabul etme.
  • Mindfulness ve meditasyon uygulamaları ile an’a odaklanma ve duygusal denge sağlama.

 

İzmir Psikolog ve Terapi Merkezi

Psikolog Öykü Tekiner

× Size nasıl yardım edebilirim?