Ego Savunma Mekanizmaları Nelerdir? Hangi Şekillerde Karşımıza Çıkabilir?

Ego Savunma Mekanizmaları Nelerdir? Hangi Şekillerde Karşımıza Çıkabilir?

Ego savunma mekanizmaları, psikanalitik teorinin önemli bir bileşenidir. Sigmund Freud, insan zihninin üç bileşenine sahip olduğunu öne sürdü: id, ego ve superego. Bu bileşenler arasındaki dinamik ilişki, bireyin davranışlarını, düşüncelerini ve duygularını şekillendirir. Ego, id ile superego arasında bir denge kurmaya çalışırken, çeşitli streslerle ve içsel çatışmalarla karşılaşabilir. İşte bu stres ve çatışmaların yol açtığı anksiyeteyle başa çıkmak için ego, savunma mekanizmalarını devreye alır.

Ego savunma mekanizmalarının psikolojideki yeri, bireyin kendini koruma altına alma ihtiyacından kaynaklanır. Bilinçdışı süreçlerin bir sonucu olarak ortaya çıkarlar ve bireyin kendi kendine zarar verme riskini azaltır. Aynı zamanda, bireyin gerçeklikle başa çıkmasını kolaylaştırır.

Savunma Mekanizmalarının İşlevleri

 1. Anksiyeteyle Başa Çıkma: Ego savunma mekanizmalarının temel işlevlerinden biri, bireyin yaşadığı anksiyeteyi azaltmaktır. İçsel çatışmaların ya da dışsal tehditlerin yol açtığı bu anksiyete, bireyin işlevselliğini engelleyebilir. Savunma mekanizmaları, bu anksiyeteyi hafifletir.
 2. Gerçeklikle Uyum: Savunma mekanizmaları, bireyin gerçeklikle uyumlu bir şekilde var olmasını sağlar. Örneğin, yadsıma savunma mekanizması, bireyin kabul edemediği bir gerçekliği bilinçdışına iter, böylece birey, yaşamına normale devam edebilir.
 3. İçsel Çatışmalardan Korunma: Bireyin içinde birçok istek, arzu ve dürtü bulunmaktadır. Bu dürtülerin bazıları toplumsal normlara ve bireyin değerlerine aykırı olabilir. Savunma mekanizmaları, bu çatışmalardan doğabilecek olumsuz duygusal sonuçlardan bireyi korur.
 4. Kendilik Algısını Koruma: Ego, bireyin kendilik algısını korumaya çalışır. Bazen gerçeklik, bireyin kendisi hakkında oluşturduğu olumlu imajı tehdit edebilir. Bu gibi durumlarda savunma mekanizmaları devreye girerek bireyin kendilik değerini korumasına yardımcı olur.

Ana Ego Savunma Mekanizmaları

Ego savunma mekanizmaları, bireylerin anksiyete, stres ve içsel çatışmalardan korunmak için bilinçdışı olarak kullandığı psikolojik stratejilerdir. İşte bu mekanizmalardan bazıları ve kısa açıklamaları:

 1. Bastırma (Repression): Bireyin hoşlanmadığı veya kabul edemediği bir düşünce, arzu ya da hatırayı bilinçdışına itmesidir. Bu, anıların veya duyguların farkında olmadan unutulmasına yol açar.
 2. Yansıtma (Projection): Kişinin kendi hoşlanmadığı özelliklerini veya kabul edemediği duygularını başka bir kişiye ya da objeye atfetmesidir.
 3. Yer değiştirme (Displacement): Duygusal tepkinin asıl kaynağına yönlendirilmesinin güvenli olmadığı durumlarda, bu duygusal tepkinin başka bir kişi veya objeye yönlendirilmesidir.
 4. Rasyonalizasyon (Rationalization): Bireyin, kabul edemediği gerçekleri ya da duyguları mantıklı ve kabul edilebilir gerekçelerle açıklamasıdır.
 5. Sublimasyon (Sublimation): Kabullenilmez dürtü veya isteklerin sosyal olarak kabul edilebilir bir faaliyete dönüştürülmesidir.
 6. Reddetme (Denial): Bireyin, gerçeği ya da gerçeklikle ilgili bilgileri kabul etmeyi reddetmesidir.
 7. Tersine çevirme (Reaction Formation): Kabul edilemez bir dürtü veya duyguyu tam tersi bir duygu veya davranışla örtbas etme eğilimidir.
 8. Bölme (Splitting): Genellikle kişinin, diğer bireyleri ya tamamen iyi ya da tamamen kötü olarak görmesi olarak tanımlanır.
 9. Fantezi (Fantasy): Bireyin gerçek dışı düşüncelere veya hayallere sığınarak gerçeklikten kaçmasıdır.
 10. Regresyon (Regression): Bireyin, önceki bir gelişim evresine geri dönerek daha çocuksu davranışlarda bulunmasıdır.
 11. Telafi (Compensation): Bireyin, bir alandaki zayıflıklarını başka bir alanda gösterdiği başarıyla telafi etme eğilimidir.
 12. İdentifikasyon (Identification): Bir başkasının özelliklerini, davranışlarını veya değerlerini benimseme eğilimidir.
 13. İçselleştirme (Introjection): Başka bir kişinin değerlerini, inançlarını veya duygularını kendi iç dünyasına entegre etme sürecidir.
 14. Fikse olma (Fixation): Bireyin, psikoseksüel gelişiminin bir aşamasında takılı kalmasıdır. Bu, ilgili döneme özgü davranışların devam etmesine neden olabilir.

Ego savunma mekanizmaları, bireyin anksiyetesini azaltmaya, gerçeklikle başa çıkmaya ve içsel çatışmalardan korunmaya yardımcı olur. Ancak, bu mekanizmaların aşırı veya yanlış kullanımı, bireyin gerçeklikle olan ilişkisini bozabilir ve psikolojik sorunlara yol açabilir.

Ego Savunma Mekanizmalarının Gelişimi ve Yaşam Evreleri

Bireyin yaşam evrelerine göre ego savunma mekanizmaları değişiklik gösterebilir. Çocukluk, yetişkinlik ve yaşlılık dönemlerinde farklı stresler ve içsel çatışmalar mevcut olup, buna bağlı olarak farklı savunma mekanizmaları devreye girebilir.

Çocuklukta Gözlemlenen Savunma Mekanizmaları:

 1. Regresyon (Regression): Çocuklar, stresli durumlarda daha önce aşmış oldukları bir gelişim evresine geri dönme eğiliminde olabilirler. Örneğin, tuvalet eğitimi alan bir çocuğun stresli bir dönemde yatağını ıslatması bu mekanizmanın bir örneğidir.
 2. Fantezi (Fantasy): Çocuklar, gerçekliği anlamlandırmak veya stresle başa çıkmak için sık sık hayal gücüne başvurabilirler.
 3. Yer değiştirme (Displacement): Örneğin, okulda yaşadığı bir problem sonucu eve gelip oyuncaklarına zarar verme.
 4. Reddetme (Denial): Çocuklar, hoşlanmadıkları bir durumu sadece olmadığını düşünerek reddedebilirler.
 5. İdentifikasyon (Identification): Özellikle anne veya baba gibi rol modelleriyle özdeşim kurma.

Yetişkinlikte Sıkça Başvurulan Mekanizmalar:

 1. Rasyonalizasyon (Rationalization): Yetişkinler, hoşlanmadıkları bir durumu mantıklı bir şekilde açıklamaya çalışabilirler.
 2. Bastırma (Repression): Olumsuz anıların veya duyguların bilinçdışına itilmesi.
 3. Yansıtma (Projection): Kişisel kusurların veya hoşlanmadığı duyguların diğer insanlara atfedilmesi.
 4. Sublimasyon (Sublimation): Toplumsal olarak kabul edilmeyen isteklerin sosyal olarak kabul edilebilir aktivitelere yönlendirilmesi, örneğin sanatla uğraşmak.
 5. Tersine çevirme (Reaction Formation): Kişinin kabul edemediği bir duyguyu tam tersi bir duyguyla maskelemesi.

Yaşlılıkta Karşılaşılan Savunma Mekanizmaları:

 1. Retrospeksiyon (Retrospection): Geçmişte yaşanmış anıların sıkça hatırlanması ve değerlendirilmesi.
 2. İnkâr (Denial): Yaşlanmanın getirdiği fiziksel ve zihinsel değişiklikleri kabullenmeme.
 3. İdentifikasyon (Identification): Genç kuşaklarla özdeşim kurarak genç kalmaya çalışma.
 4. Sublimasyon (Sublimation): Yaşamın son dönemlerinde manevi ve dini uğraşlara yönelme.
 5. Rasyonalizasyon (Rationalization): Yaşla gelen kısıtlılıkları veya kayıpları mantıklı bir şekilde açıklama.

Yaşamın farklı evrelerinde karşımıza çıkan bu savunma mekanizmaları, bireyin yaşadığı içsel ve dışsal çatışmalarla başa çıkmasına yardımcı olur. Ancak, bu mekanizmaların aşırı veya yanlış kullanımı, bireyin gerçeklikle olan ilişkisini bozabilir ve psikolojik sorunlara yol açabilir.

Ego Savunma Mekanizmalarının Psikoterapi ve Danışmanlıkta Yeri

Ego savunma mekanizmaları, psikoterapi ve danışmanlık sürecinde merkezi bir konuma sahiptir. Bireyin savunma mekanizmalarını tanımlamak ve anlamak, terapistin danışanın bilinçdışı süreçlerini ve anksiyete kaynaklarını anlamasına yardımcı olabilir. Bu bilgi, danışana daha etkili bir yardım sunma kapasitesini artırır.

Terapide Savunma Mekanizmalarının Tanınması:

 1. Dinlemek ve Gözlemlemek: Terapist, danışanın ifade ettiği duyguları, düşünceleri ve davranışları dikkatle dinleyerek ve gözlemleyerek savunma mekanizmalarını tanımlayabilir.
 2. Duygusal Tepkilerin Analizi: Danışanın belirli durumlar veya konular karşısında gösterdiği duygusal tepkiler, hangi savunma mekanizmalarının aktif olduğuna dair ipuçları verebilir.
 3. Bilinçdışı İçeriğin İncelenmesi: Rüyalar, serbest çağrışımlar veya terapide ortaya çıkan bazı tekrarlayan temalar, savunma mekanizmalarının belirtileri olabilir.
 4. Direncin Tanınması: Danışanın terapi sürecine veya belirli konulara karşı direnci, savunma mekanizmalarının bir işareti olabilir.

Terapi Sürecinde Savunma Mekanizmalarıyla Başa Çıkma Stratejileri:

 1. Farkındalığın Artırılması: Danışanın kendi savunma mekanizmalarının farkında olmasını sağlamak, bu mekanizmaların otomatik olarak devreye girmesini azaltabilir.
 2. Alternatif Başa Çıkma Yöntemlerinin Keşfi: Danışana, savunma mekanizmalarına başvurmadan stresle ve içsel çatışmalarla başa çıkabileceği alternatif yöntemler sunmak.
 3. Duygusal Desteğin Sunulması: Danışanın anksiyetesini azaltarak savunma mekanizmalarına başvurma ihtiyacını azaltabilir.
 4. Bilinçdışı İçeriğin İşlenmesi: Danışanın bilinçdışı süreçleriyle yüzleşmesine ve bu süreçleri anlamasına yardımcı olmak.
 5. Savunma Mekanizmalarının Yeniden Değerlendirilmesi: Danışana, belirli savunma mekanizmalarının yaşamındaki işlevini ve bu mekanizmaların adaptif ya da maladaptif olup olmadığını değerlendirmesine yardımcı olmak.

 

İzmir Psikolog ve Terapi Merkezi

Psikolog Öykü Tekiner

× Size nasıl yardım edebilirim?